Kameraövervakning

Vilken typ av kameraövervakning använder vi på Kalmar Padel Arena samt på vilken rättslig grund?

Vi övervakar och spelar in Arenans allmänna områden med hjälp av video

Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheten.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 7 dagar men som längst i 90 dagar för särskilt skyddsvärda objekt. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas på hårddisk som ägs av ECPAB med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ägarna av ECPAB.

Lagring av specifika inspelningar och händelser

Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av ”rättslig skyldighet” när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Kategorier av personuppgifter

Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. ECPAB säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som ECPAB anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av ECPAB och enbart på de villkor som ECPAB anger.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till kameraövervakning på ECPAB är begränsad till ägarna av ECPAB samt behörig personal som har till uppgift att hantera bevakning och som förvaltar ECPABs system för kameraövervakning.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen, har du som besökare till Kalmar Padel Arena rätt att begära ut inspelat material enligt rätten till tillgång.

En sådan begäran skall göras till mail info@kalmarpadelarena.se 

Tänk på att vi endast sparar inspelat material i 7 dagar. 

Tänk på att du som begär tillgång till material måste specificera tidpunkt för din vistelse i arenan (datum och specifik tid) och ytterligare information (t.ex. färg på tröja) som möjliggör identifiering.